โรงเรียนบ้านเจียรดับ สำนักงานเขตหนองจอก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ฟรีเว็บ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 เริ่มปีการศึกษา 2557 กระทรวงศึกษาธิการปรับ "การสอบปลายภาคใหม่ ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั้งประเทศ"

*****************
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะให้มี การจัดทดสอบวัดผลกลางโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั้งประเทศ ในทุกชั้นปี แต่หากเริ่มพร้อมกันทุกระดับชั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณและความพร้อมของผู้ปฏิบัติ ดังนั้นขอจะเริ่มใช้ข้อสอบกลางในระดับชั้นประถมศึกษา ป.3, 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษา ม.1 และ 2 ในปีการศึกษา

**************
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ข้อ สอบวัดผลกลางนี้จะใช้ใน "การสอบปลายภาค" ของทุกโรงเรียน จัดสอบปีละ 2 ครั้ง และจะใช้สอบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เด็กเรียน โดยใน 1 วิชาใช้ข้อสอบ 60 ข้อ
อ่านเพิ่มเติม

****************************

http://blog.eduzones.com/socialdome/115754

 

                               
คุยก่อนสิ้น ปีการศึกษา 2556
*******************************************

****หลังจากปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขอแจ้งข่าวสาร  ดังนี้
        @
นางสาวรินดา บินมา   สอบบรรจุรับราชการครูกรุงเทพมหานคร  เอกปฐมวัย  บรรจุแต่งตั้งครูปฐมวัย โรงเรียนบ้านเจียรดับ รับผิดชอบนักเรียน ห้อง อนุบาล 2/1
        @  ส่งท้ายปีเก่า ด้วยการ บรรจุุแต่งตั้งข้าราชการครู ของโรงเรียนบ้านเจียรดับ จำนวน 2 ราย คือ นางสุพรรณี  โพธิ์เปี้ยศรี  รับผิดชอบครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1   และนางพิจิตรา  นวนแสง  รับผิดชอบครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2  และวิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 6

**** ผลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2557  สรุปเกี่ยวกับการจัดงานประจำปีโรงเรียนบ้านเจียรดับ   เพื่อเป็นตามกฏหมายการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ และเขตหนองจอก จำมีการเลือกสมาชิกสภาเขต ต่อไปคราวต่อไป  ทำให้อยู่ข้อห้ามการจัดงานตามกฎหมายการเลือกตั้ง  จึงขอเว้นการจัดงานประจำปีในปีการศึกษา 2556.    หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป.

******  ผู้อำนวยการ สุมาลี  อินทะสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจียรดับ ตั้งแต่ 20 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

                                               ข้อมูล ณ  15  มกราคม 2557

บันทึกกิจกรรม

    

    


กิจกรรมกีฬา ปีการศึกษา 2556
21 กุมภาพันธ์ 2557


ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียราย
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2557


เลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สุมาลี อินทะสุข  และแสดงความยินดีกับนักกีฬา นักเรียน ที่แข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทต่าง ๆ  21 กุมภาพันธ์ 2557

 โรงเรียนบ้านเจียรดับ ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลและสำเนาทะเบียนบ้า สำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชน กรอกยังฐานข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อกรอกข้อมูล 
   หรือ ที่ http://mis.bangkokeducation.in.th


การกรอกข้อมูล โปรดระมัดระวัง ต้องมีการติดตั้ง Adobe Flash Player เวอร์ชั่นล่าสุด หากไม่ได้ติดตั้งจะทำงานไม่ได้ ใช้ได้กับ Browser หลายชนิด เช่น Internet Explorer Google Chorme Opera ฯลฯ
       
แจ้งความจำนง เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2557 ที่นี่


ต้องแจ้งความจำนง ก่อนสมัครเรียน ก่อนแจ้งต้องคะแนนสอบ O-Net 56     


กระทรวงศึกษา ได้ประกาศระเบียบว่าด้วย การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ(ฉบับที่2) พ.ศ.2555 "ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา"
อ่านต่อ    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555 - ห้ามออกจากห้องสอบก่อน.PDF


การจัดลำดับอาวุโส บุคลากรทางการศึกษาใหม่ โดย กคศ. ลว. 30 กรกฎาคม 2555  อ่านที่นี่
                                                                                                                                                                                                      


  แจ้งการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
สทศ.ได้ประกาศผลสอบ นักเรียนสามารถดูผลสอบรายนบุคคลได้ที่  http://www.onetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx  
 หรือ คลิกที่นี่


 
  กระทรวงศึกษาธิการ :: เรื่องการปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่เรียนจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดให้ปีการศึกษา 2557 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบ O-Net ในสัดส่วน 70:30 และในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบ O-Net ในสัดส่วน 50:50 ทั้งนี้ การใช้คะแนน O-Net เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนจะใช้กับนักเรียนที่มีการทดสอบ O-Net ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6   อ่านเพิ่มเติม

                

 
          นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) แถลงข่าวผลการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร 5 อันดับที่ได้จากการโหวตทางไปรษณียบัตรจากประชาชนทั่วประเทศ โดยมีผู้ส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตทั้งหมด 125,959 ใบ โดยสรุปผลโหวตและคะแนโหวตได้ดังนี้
อันดับที่ 1 กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย คะแนนโหวต 42,514 คะแนน
อันดับที่ 2 พระแก้วมรกตล้ำค่า เสาชิงช้าคู่เมือง พระมหาราชวังลือเลื่อง เมืองน่าท่องเที่ยวอันดับโลก คะแนนโหวต 36,605 คะแนน
อันดับที่ 3 พระราชวังสง่างาม พระอารามเพริศแพร้ว พระแก้วมรกตคู่เมือง ที่ท่องเที่ยวลือเลื่อง นามกระเดื่องเมืองหลวงไทย คะแนนโหวต 16,148 คะแนน
อันดับที่ 4 วัดเวียงวังงามเลิศล้ำ วัฒนธรรมงามเสริมส่ง ราชธานีงามยืนยง สืบธำรงความเป็นไทย คะแนนโหวต 16,037 คะแนน
อันดับที่ 5 กรุงเทพมหานครเมืองฟ้า ความก้าวหน้ารุ่งเรือง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม เลิศล้ำความเป็นไทย คะแนนโหวต 14,591 คะแนน
สำหรับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 500,000 บาท และผู้ที่ส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตจะมีสิทธิลุ้นรับเงินรางวัล 100,000 บาท ทั้งนี้คำขวัญที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดจะถูกนำมาใช้เป็น คำขวัญประจำกรุงเทพและใช้ในโอกาสงานพิธีสำคัญต่างๆอีกด้วย
ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
      


                                         
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการพลเรือน และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

พระบรมราชโอวาท1เมย55-1.pdf                    

    


การใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
  
ประกาศ.pdf

โปรแกรมช่วยสะกดคำไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตามวิธีสะกดคำราชบัญฑิตยสถาน  สามารถดาว์นโหลดใช้งานได้ที่นี่  http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tts/
  หลักเกณฑ์ถอดเสียงภาษาไทยเป็นโรมัน   ที่นี่ 
http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tts/ThaiRoman.pdf


การแสดงผลจะแสดงผลได้ดึ ที่โปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป สำหรับโปรแกรม Browser อื่น ๆ อาจแสดงคลาดเคลื่อนได้

   ไฟล์ฐานข้อมูลประกอบโปรแกรมบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2555     


  โปรแกรมบันทึกคะแนนนักเรียน ปรับปรุง เวอร์ชั่น 6.00A             ปรับปรุง 05/02/2557


  ไฟล์ฐานข้อมูลประกอบโปรแกรมบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2556       
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2556  Upload เมื่อ  18-06-2556 
   
   
46 หมู่ 2 ซอยเลียบวารี32 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530
©2012 by jd.ac.th