วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

บริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจรเทคโนโลยี

สร้างคนดีคนเก่งสู่สังคม ชุมชนมีส่วนร่วม