กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
ครู คศ.3
อีเมล์ : prapat2@gmail.com

นายศิโรจน์ ชนันทวารี
ครู คศ.2