กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
ครู คศ.3

นายศิโรจน์ ชนันทวารี
ครู คศ.2