กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมิ่งกมล บัวเรียน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสิริกานต์ นิธิปุณยปรีดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปัญญาดา ล่องนาวา
ครู คศ.2

นางสาวนุชนาฏ กุลเสือ
ครูผู้ช่วย