กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณา ตลับเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางมิ่งกมล บัวเรียน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสิริกานต์ นิธิปุณยปรีดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายชัชวาล ใหม่หะลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปัญญาดา ล่องนาวา
ครู คศ.2