ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายล้วน เฉียงอุทิศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2477 - 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายเที่ยง รักเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2483 - 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ แย้มชมชื่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2488 - 2489
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ เสมอเหมือน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2489 – 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ กิจพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2503 – 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี สืบสันติวรพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2509 – 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต วงศ์บริสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515 – 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน หลงเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 – 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยง ลาวัง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2520 – 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ภู่คล้าย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524 – 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต หมั่นหาผล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ภู่คล้าย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 – 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย กลิ่นขจร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 – 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนีย์ จุลกรานต์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง พรหมคีรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางยินดี โรจนวิเชียร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 – 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางยินดี โรจนวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพทยา สุวรรณภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงชัย สัณฑพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี อินทะสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมบูรณ์ ไตรยาวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ รัศมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา พันธ์เมธาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน