กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเดชปรีดา ขันทะชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
ครู คศ.3

นายศิโรจน์ ชนันทวารี
ครู คศ.2