กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอิทธิยา แจ่มมิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเดชปรีดา ขันทะชา
ครู คศ.2

จ.ส.อ.ณัฐพงศ์ สละกูดิง
ครูผู้ช่วย