กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอิทธิยา แจ่มมิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายเดชปรีดา ขันทะชา
ครู คศ.2

จ.ส.อ.ณัฐพงศ์ สละกูดิง
ครูผู้ช่วย