กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเดชปรีดา ขันทะชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
ครู คศ.3

นายจตุรงค์ น้อยบัวทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอาภาภรณ์ คำภา
ครูผู้ช่วย