พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน

1. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของโรงเรียนในด้านคุณวุฒิ ความรู้และทักษะในการสอน

3. จัดการศึกษาโดยให้ประชาชนในสังคมมีส่วนร่วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ผู้นำศาสนา องค์กรภาครัฐและเอกชน

4. จัดกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจหลัก

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น

2. ให้สิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 8 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพรวมทั้งเพิ่มโอกาสแก่เด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษ

3. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารองรับการประกันคุณภาพภายนอก

ภารกิจรอง

1. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี

2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาติดตามการสอน ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้

3. ระดมทรัพยากรแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และยกย่องเชิดชู ผู้สนับสนุน

4. นำเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษา