ฝ่ายสนับสนุนปฐมวัย

นางคนึงนิจ แก้วเกษศรี

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนปฐมวัย

นางสาวสมพร เลาะหมัด

นางสาววิไลพร ศรีเนตร

นางวีณา แก้วสาขา

นางสาวสายฝน แย้มมั่งมี

นาง
พี่เลี้ยง