คณะผู้บริหาร

นางวนิดา พันธ์เมธาฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวนิดา พลราชม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ฝ่ายงบประมาณและบริหารทั่วไป)

นางสาวสุวรรณา เบ็ญมาตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ฝ่ายวิชาการและบุคคล)