กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทวี นุ้ยนิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจินตนา นุ้ยนิ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอุษณี โคกกระชาย
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา เครือสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4