กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทวี นุ้ยนิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฑามณี ราชเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจินตนา นุ้ยนิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอุษณี โคกกระชาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิตยา เครือสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2