งานทะเบียน-วัดผล

นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
ครู คศ.3
หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล

นางธิดารัตน์ วงศ์แก้ว
ครูผู้ช่วย