งานทะเบียน-วัดผล

นายเดชปรีดา ขันทะชา
ครู คศ.2
หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล

นางธิดารัตน์ วงศ์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

น.ส.อุษณี โคกกระชาย
ครู คศ.2