งานทะเบียน-วัดผล

นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
ครู คศ.3
หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล
อีเมล์ : prapat2@gmail.com

นางธิดารัตน์ วงศ์แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

น.ส.อุษณี โคกกระชาย
ครู คศ.1