คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางพัชรินทร์ อาดำ
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอนัดดา แต้มงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกุสุมา สะเดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางรินดา บินมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสมร สุขถาวร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอัญชนา ทดแทน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4