กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทรงพล เพ็ญทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนนทพล ชุมจันทร์
ครู คศ.1

นายชานนท์ ไชยแสง
ครู คศ.3