กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนนทพล ชุมจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายทรงพล เพ็ญทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายชานนท์ ไชยแสง
ครู คศ.3