กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.พานิมิตร พรหมเสนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายสัญญา ธรรมสุนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางผ่องศรี สุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3