กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสัญญา ธรรมสุนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : nakam_bkk@hotmail.com

น.ส.พานิมิตร พรหมเสนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางผ่องศรี สุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3