กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประภาส ฉัตรไชยพรกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพงศธร ใจฟอง
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

นางสาวนิติดา โต๊ะหมาด
หัวหน้างานแนะแนว