การศึกษาพิเศษ

นางสาวนิภารัตน์ ฟักเจริญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวเสาวลักษณ์. จันกัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1