การศึกษาพิเศษ

นางสาวนิภารัตน์ ฟักเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเสาวลักษณ์ จันกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุธาริณี แสนจัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1