คณะผู้บริหาร

นางสาวสุดารัตน์ รัศมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสัญญา พิมพ์วงษ์วาลย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ฝ่ายวิชาการและบุคคล)

นางสาววรณิศา เปล่งศรีสิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ฝ่ายงบประมาณและบริหารทั่วไป)(ช่วยราชการสำนักงานเขตหนองจอก)