กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิทยา กวีกรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงศธร ใจฟอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอรทัย เจริญพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2