กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิทยา กวีกรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพงศธร ใจฟอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1