ผู้บริจาคที่ดินโรงเรียน
ผู้บริจาคที่ดินโรงเรียน
ยายสมจิตต์  แย้มกลิ่น  
มอบที่ดินให้แก่โรงเรียนบ้านเจียรดับ

โฉนดที่ดินเลขที่ 398  เล่ม 4 หน้า 98
เมื่อ 2 กรกฎาคม 2511  เนื่อที่ 1 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา