พนักงานอาคารสถานที่

นายสุชาติ ชื่นเจริญ
พนักงานสถานที่
หัวหน้าพนักงานอาคารสถานที่

นายอนุชา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ
พนักงานสถานที่

นายสมคิด ฟักเขียว
พนักงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ ฟักเขียว
พนักงานสถานที่(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางทิพยวรรณ จันทมา
พนักงานสถานที่(ลูกจ้างชั่วคราว)