กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจตุพล สะสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

น.ส.จันทร์จิรา ทองส่งโสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

น.ส.ภัทรินญา อุดมผล
ครู คศ.1