ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างใบลาป่วย โดย ครูประภาส ฉัตรไชยพรกุล Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 123195
ไฟล์รายชื่อนักเรียน ป.5 - ป.6 ปีการศึกษา 2557 (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.33 KB 123323
ไฟล์รายชื่อนักเรียน อนุบาล -ป.4 ปีการศึกษา 2557 (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.49 KB 123544
งานที่ 4 นักเรียนป.6 ภาคเรียนที่ 1/2557 ใบงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.34 KB 123268
งานที่ 4 นักเรียนป.6 ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาพตัวอย่าง JPEG Image ขนาดไฟล์ 16.24 KB 123445
ภาพทำงานที่ 2 การเชื่อมต่อภาพ ป.6 -2557 GIF Image ขนาดไฟล์ 58 KB 123489
ภาพทำงานที่ 1 การเชื่อมต่อภาพ ป.6 -2557 GIF Image ขนาดไฟล์ 49.94 KB 123516
เอกสารเรียน การเชื่อมภาพ ป.6-2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.15 KB 123337
ใบลานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 127870
ตรากทม PNG Image ขนาดไฟล์ 260.36 KB 123205
งานธุรการ
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านเจียรดับ ประจำปีการศึกษา 2558 123494
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.17 KB 123231
งานวิชาการ
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ณ วันที่ 12/05/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.76 KB 345
รายชื่อนักเรียน อนุบาลและ ป.1-6 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 12/05/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 275.1 KB 347
รายชื่อนักเรียน อนุบาลและ ป.1-6 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 03/06/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.79 KB 123188
รายชื่อนักเรียน ป.1-6 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 03/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 123358
รายชื่อนักเรียน อนุบาล ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 03/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.31 KB 123430
>Scratch 3.0 Desktop สำหรับ Windows 123422
>Scratch 2.0 Offline Editor ติดตั้งลำดับที่ 2 Scatch2.0 123207
>Scratch 2.0 Offline Editor ติดตั้งลำดับที่ 1 Adobe Air 123485
>Scratch 1.4 Desktop 126392
ปรับการสอบ ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 123435
งานทะเบียน-วัดผล
พฐ.19 คำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.9 KB 123189
ใบฝากเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.98 KB 123266
ใบมอบตัวเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.48 KB 123113
09-ระเบียบเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 123615
สำหรับนักเรียน ป.5
ไฟล์เรียนตามหนังสือ 6 สิงหาคม 2562 ครูประภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.24 KB 123216
ไฟล์ กิจกรรม3.2 วิทยาการคำนวณ ป.5 01/08/2562 ครูประภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.3 KB 123523
ไฟล์ แบบฝึกท้ายบบที่ 3 วิทยาการคำนวณ ป.5 01/08/2562 ครูประภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.64 KB 123342
ไฟล์ของขวัญวันเด็ก วิทยาการคำนวณ ป.5 บนที่ 3 01/08/2562 ครูระภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.48 KB 123299
ไฟล์ประกอบการเรียน Excel ไฟล์1/2562 01/08/2562 ครูประภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.69 KB 123355
สำหรับนักเรียน ป.6
ตัวละครบทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.89 KB 123301
แผนผังการเดินบทที่ 3 Scratch RAR Archive ขนาดไฟล์ 731 BYTE 123210
สำหรับ นักเรียน ป.4
ไฟล์ Excel ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.24 KB 123217