ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2565 สำหรับโปรแกรมวัดผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.59 KB 11
ตัวอย่างใบลาป่วย โดย ครูประภาส ฉัตรไชยพรกุล Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 146742
ไฟล์รายชื่อนักเรียน ป.5 - ป.6 ปีการศึกษา 2557 (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.33 KB 146596
ไฟล์รายชื่อนักเรียน อนุบาล -ป.4 ปีการศึกษา 2557 (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.49 KB 146821
งานที่ 4 นักเรียนป.6 ภาคเรียนที่ 1/2557 ใบงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.34 KB 146514
งานที่ 4 นักเรียนป.6 ภาคเรียนที่ 1/2557 ภาพตัวอย่าง JPEG Image ขนาดไฟล์ 16.24 KB 146689
ภาพทำงานที่ 2 การเชื่อมต่อภาพ ป.6 -2557 GIF Image ขนาดไฟล์ 58 KB 146731
ภาพทำงานที่ 1 การเชื่อมต่อภาพ ป.6 -2557 GIF Image ขนาดไฟล์ 49.94 KB 146760
เอกสารเรียน การเชื่อมภาพ ป.6-2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.15 KB 146583
ใบลานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.45 KB 157791
ตรากทม PNG Image ขนาดไฟล์ 260.36 KB 146447
งานธุรการ
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านเจียรดับ ประจำปีการศึกษา 2558 146738
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.17 KB 146475
งานวิชาการ
ตารางสอบ1-2565 Word Document ขนาดไฟล์ 40.11 KB 0
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 282.67 KB 20721
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2565 ไม่มี 13 หลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 274.81 KB 20713
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ณ วันที่ 12/05/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.76 KB 23589
รายชื่อนักเรียน อนุบาลและ ป.1-6 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 03/06/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.79 KB 146434
รายชื่อนักเรียน ป.1-6 ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 03/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 146599
รายชื่อนักเรียน อนุบาล ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ 03/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.31 KB 146690
>Scratch 3.0 Desktop สำหรับ Windows 146664
>Scratch 2.0 Offline Editor ติดตั้งลำดับที่ 2 Scatch2.0 146448
>Scratch 2.0 Offline Editor ติดตั้งลำดับที่ 1 Adobe Air 146729
>Scratch 1.4 Desktop 149635
ปรับการสอบ ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 146677
งานทะเบียน-วัดผล
10-06-65 แยกไฟล์13หลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 283.19 KB 0
ปรับปรุง 10-06-65 ไม่มี 13 หลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 280.98 KB 0
พฐ.19 คำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.9 KB 146431
ใบฝากเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.98 KB 146513
ใบมอบตัวเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.48 KB 146355
09-ระเบียบเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 146984
สำหรับนักเรียน ป.5
ไฟล์เรียนตามหนังสือ 6 สิงหาคม 2562 ครูประภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.24 KB 146704
ไฟล์ กิจกรรม3.2 วิทยาการคำนวณ ป.5 01/08/2562 ครูประภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.3 KB 146846
ไฟล์ แบบฝึกท้ายบบที่ 3 วิทยาการคำนวณ ป.5 01/08/2562 ครูประภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.64 KB 146654
ไฟล์ของขวัญวันเด็ก วิทยาการคำนวณ ป.5 บนที่ 3 01/08/2562 ครูระภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.58 KB 146630
ไฟล์ประกอบการเรียน Excel ไฟล์1/2562 01/08/2562 ครูประภาส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.69 KB 146937
สำหรับนักเรียน ป.6
ตัวละครบทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.89 KB 146542
แผนผังการเดินบทที่ 3 Scratch RAR Archive ขนาดไฟล์ 731 BYTE 146452
สำหรับ นักเรียน ป.4
ไฟล์ Excel ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.24 KB 146462