ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านเจียรดับ การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 :: ประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศโรงเรียนบ้านเจียรดับ 

การรับนักเรียนเข้าเรียน  ปีการศึกษา  2562

 

 

ชั้นอนุบาล  1                      คุณสมบัติผู้สมัคร 
                 เด็กที่เกิดปี  พ.ศ. 2557  ถึง  16  พฤษภาคม  2558

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1             คุณสมบัติผู้สมัคร 
                      เด็กที่ที่มีอายุย่างเข้าปีที่  7  เกิด  พ.ศ.2555                                           (1  มกราคม – 31 ธันวาคม  2555)  หรือจบการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

รับสมัคร    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เวลา  08.30 - 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

          ณ  ห้องสำนักงาน  โรงเรียนบ้านเจียรดับ

 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร     
-  สำเนาสูติบัตร  (ใบเกิด)  ของนักเรียน  จำนวน  2  ฉบับ

-  สำเนาทะเบียนบ้าน  (นักเรียน , บิดา , มารดา  และผู้ปกครอง)  อย่างละ  2  ฉบับ
-  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน  ชื่อ-นามสกุล  ของทุกคน  (ถ้ามี)  จำนวน  2  ฉบับ
-  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด  1.5  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
-  อื่นๆ (ถ้ามี)

***ผู้ปกครองจะต้องนำหลักฐานประกอบการรับสมัครมาให้ครบ ทางโรงเรียนจึงจะรับมอบตัวนักเรียนลำดับต่อไป***

 

 

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   โทร.  0  2543  1165  ในวันเวลาราชการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 343 ครั้ง