การจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศัก (อ่าน 151) 19 เม.ย. 63
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้รียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 (อ่าน 154) 19 เม.ย. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 206) 19 เม.ย. 63
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ (อ่าน 175) 19 เม.ย. 63
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (อ่าน 159) 19 เม.ย. 63
กรอบสมรรถนะผู้เรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (อ่าน 142) 27 พ.ย. 62
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อ่าน 31244) 25 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อ่าน 31718) 25 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อ่าน 31658) 25 ส.ค. 60
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อ่าน 12922) 25 ส.ค. 60
แนวทางจัดกิจกรรม แนะแนว ระดับปฐมศึกษา (อ่าน 1019) 25 ส.ค. 60
หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย 2560 (อ่าน 8682) 25 ส.ค. 60
เอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2559 (อ่าน 753) 17 ส.ค. 60
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 16 ส.ค.2560 (อ่าน 817) 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::การงานอาชีพ ฯ (อ่าน 733) 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::ภาษาต่างประเท (อ่าน 672) 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::ศิลปะ (อ่าน 745) 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::สุขศึกษาฯ (อ่าน 1129) 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::สังคมศึกษา (อ่าน 654) 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::วิทยาศาสตร์ (อ่าน 632) 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::คณิตศาสตร์ (อ่าน 610) 16 ส.ค. 60
ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)::ภาษาไทย (อ่าน 655) 16 ส.ค. 60
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4322) 16 ต.ค. 58
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 9436) 16 ต.ค. 58
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 5275) 16 ต.ค. 58
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1720) 16 ต.ค. 58
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 979) 03 ต.ค. 58
แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล2551 (อ่าน 1296) 05 ก.ย. 57
แนวทางการพัฒนาการวัดผลประเมินคุณลักษระอันพึงประสงค์ (อ่าน 1496) 05 ก.ย. 57
แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1086) 17 มิ.ย. 57
นิยามความสามารถของผู้เรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล (อ่าน 2215) 18 พ.ค. 57
การวิเคราะห์สัดส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (อ่าน 5174) 18 พ.ค. 57
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐานพุ (อ่าน 2931) 18 พ.ค. 57